Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.gtvblast.lt taisyklės

1. SĄVOKOS

1.1 www.gtvblast.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.gtvblast.lt.

1.2 Pardavėjas – UAB „TG Technika“, įmonės kodas 300088786, PVM mokėtojo kodas LT100001487017, buveinės adresas Dubysos g. 11A, LT-47178 Kaunas, Lietuva, kontaktai: el. p. info@gtvblast.lt, tel. nr. +37061499744.

1.3 Pirkėjas – 1) juridinis asmuo, registruotas Lietuvoje arba Europos Sąjungoje. 2 ) fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės.

1.4 Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5 Nuotolinė sutartis – tai Pardavėjo ir Pirkėjo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo–pardavimo sistemą, Pardavėjui ir Pirkėjui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (pvz., elektroniniu paštu, internetu, telefonu arba elektroninėje parduotuvėje www.gtvblast.lt).

1.6 Prekė (-s) – Pardavėjo asortimentas yra šratavimo ir dažymo įrenginiai ir jų atsarginės dalys.

Prekyba abrazyvais (skaldyti ir apvalūs plieniniai šratai, kapotos vielos abrazyvas, stiklo rutuliukai) pramonės komponentais šratavimo ir dažymo įrenginiams: guminės žarnos, elevatoriaus kaušai, šratuotojo darbo saugos priemonės, smėliasrovės detalės.

1.7 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu ar juridiniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens ar įmonės kodas.

1.8 Taisyklės – šios „Prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.gtvblast.lt taisyklės“.

1.9 Paskyra – Pirkėjo registravimosi www.gtvblast.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account). Paskyrai būtini rekvizitai: (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) Gyvenamoji vieta; (iv) Telefono numeris; (v) Elektroninis paštas; (vi) Jei Pirkėjas juridinis asmuo papildomai nurodoma: pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo ar veiklos kodas.

1.10 Užsakymas – Pirkėjo pasirinktų prekių ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje.

1.11 Prekių atsiėmimo centrai – Pardavėjo kontaktuose nurodytas biuro ir sandėlio adresas (pardavimo vietos).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.gtvblast.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu www.gtvblast.lt susijusios sąlygos.

2.2 Pirkti www.gtvblast.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.gtvblast.lt.

2.3 Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie www.gtvblast.lt, kurioje bus nurodyta aktualios Taisyklių redakcijos data. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus www.gtvblast.lt.

2.4 Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS

3.1 Pirkėjas gali užsisakyti prekes, užsiregistruodamas ir susikurdamas vartotojo paskyrą www.gtvblast.lt (reikalingi Asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. Pastas, slaptažodis). Prisijingimui prie sukurtos paskyros Pirkėjas naudoja savo el. Paštą ir slaptažodį. Pirkėjas taip pat gali įsigyti prekes neužsiregistravęs.

3.2 Pirkėjas, užsisakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Taisyklėse numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3 Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis.

3.4 Pirkėjui, patvirtinus užsakymą, į Pirkėjo nurodytą el. pastą atsiunčiamas laiškas su visa užsakymui įvykdyti reikalinga informacija (prekių sąrašas su nurodytomis kainomis, bendra prekių kaina, pasirinktas Pirkėjo pristatymo būdas ir jo kaina, bendra užsakymo suma apmokėjimui, nurodytas pristatymo ir apmokėjimo adresą, taip pat informacija būtina apmokėjimui atlikti (banko sąskaitos numeris ir rekvizitai)

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.gtvblast.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3 Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4 Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5 Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1 Pirkėjas, naudodamasis www.gtvblast.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2 Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1 Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų www.gtvblast.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti www.gtvblast.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2 Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti www.gtvblast.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3 Pardavėjas turi teisę keisti prekių, teikiamų www.gtvblast.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti prekių ar jų dalies teikimą, apmokestinti prekes ar prekių dalį.

6.4 Jei Pirkėjas bando pakenkti www.gtvblast.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis www.gtvblast.lt arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

6.5 Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2 dalyje numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.6 Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2 dalyje numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Pardavėjas su Pirkėju turi teisę susisiekti ir pasitikslinti su užsakymu, susijusias aplinkybes ir tuo atveju, kai Pirkėjas nebaigia patvirtinti užsakymo.

6.7 Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu: (i) Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba (ii) Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba (iii) Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tvarkymui.

6.8 Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų www.gtvblast.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.gtvblast.lt teikiamomis prekių pardavimo paslaugomis.

7.2 Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai www.gtvblast.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje (vartotojo teisė gauti informaciją, kai sudaromos nuotolinės sutartys ir ne prekybos patalpose sudaromos sutartys).

7.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4 Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.5 Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.6 Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.7 Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1 Prekių kainos www.gtvblast.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

8.2 Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą, perkant el. Parduotuvėje bus automatiškai nukreipiamas į elektroninę bankininkystę. Arba Pirkėjo pasirinkimu galima atsiskaityti grynais prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjo biure.

8.3 Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai iškart po užsakymo atlikimo automatiškai siunčiami Pirkėjo nurodytu el. paštu su užsakymą patvirtinančią informacija. Šiame laiške yra visa informacija apie prekes, pristatymo adresą, apmokėjimui reikalingi banko rekvizitai. Vėliau, gali būti siunčiamos PVM sąskaitos faktūros ir užsakymo važtaraščiai kurie kartu yra ir prekių garantiniai talonai. Pabrėžtina, kad PVM sąskaitos faktūros nėra garantinis talonas. Tik važtaraštyje/garantiniame talone nurodomas tikslus garantinis laikotarpis, 2 metai ir nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys)

8.4 Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekių kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1 Prekių pristatymas Pirkėjui jo pasirinkimu gali būti vykdomas Omniva ir LPexpress paštomatais, kurjeriu ar registruotaja siunta naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis.

9.2 Prekės pasirenkamai nuo prekių pristatymo būdo pristatomos per 1-5 d. d. (žr. atskiras konkretaus ir pasirinkto prekių kurjerio pristatymo taisykles). Visais atvejais Pardavėjas užtikrina, kad prekių pristatymas bus įvykdytas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pilnai apmokėto užsakymo momento. Pirkimas laikomas įvykdytu nuo prekių įteikimo Pirkėjui, o kai Pirkėjo nėra, – nuo jų įteikimo asmeniui, kuris pateikia kvitą ar kitokį dokumentą, patvirtinantį sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus, jeigu sutartis nenumato ko kita.

9.3 Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę/ pasą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.4 Prekes pristato Pardavėjo įgalioti tretieji asmenys, nurodyti šių Taisyklių 9.1 p.

9.5 Pirkėjas gali įsigyti tik tas prekes kurios yra sandėlyje (pristatymo terminas nurodomas www.gtvblast.lt kiekvienos prekės aprašyme arba informacijos skyrelyje “Prekių pristatymas”) arba pateikus “specialų užsakymą”, tokiu atveju pristatymo terminas aptariamas atskiru šalių susitarimu.

9.6 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiami arba pateikiami ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nurodytų šių Taisyklių 9.1 p. kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7 Pirkėjui pasirašius perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekių komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktų prekių pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeisti ir (arba) prekės yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekių perdavimo–priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.8 Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekės perduodamos Pirkėjui.

9.9 Jei Pirkėjui jų nepavyksta įteikti prekių Pirkėjo nurodytu adresu Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui pinigai už prekes ir pristatyma negrąžinami ir lieka Pardavėjui kaip tiesioginiai Pardavėjo nuostoliai.

10. GARANTIJA

10.1 Garantija įsigalioja nuo prekės pristatymo dienos ir galioja atsižvelgiant į žemiau pateiktas garantijos sąlygas. Garantijos laikotarpio metu Pirkėjui Lietuvos Respublikos teritorijoje yra garantuojama nemokamai ištaisyti visus trūkumus, kurie gali iškilti prekės naudojimo metu dėl medžiagų broko arba gaminimo klaidų.

10.2 Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekių aprašymą.

10.3 Pardavėjas neatsako už tai, kad www.gtvblast.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių ar kitų techninių priežasčių.

10.4 Pardavėjo nustatomi garantinio aptarnavimo teminai yra: fiziniams asmenims – 24 mėn.; juridiniams asmenims – 12 mėn., jeigu šalys atskiru susitarimu nėra susitariusios kitaip.

10.5 Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekes, jiems nustato LR teisės aktai.

10.6 Praėjus garantinio aptarnavimo terminui, nemokamas garantinis aptarnavimas Pirkėjui netaikomas. Pirkėjas privalo savo jėgomis ir išlaidomis pateikti Pardavėjui netinkamos kokybės prekę garantiniam remontui, jeigu šalys atskiru susitarimu nėra susitariusios kitaip.

10.7 Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos. Garantinio aptarnavimo atlikimas neatnaujina ir nepratęsia garantinio laikotarpio.

10.8 Pateikiant prekę garantiniam aptarnavimui būtina pridėti užpildyta laisvos formos prašymą ir įsigijimą pagrindžiančius dokumentus (pirkimo pvm sąskaitą-faktūrą. Prekė turi būti priduodama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prekė pristatoma be pakuotės ar pakuotėje, kuri neužtikrina saugaus transportavimo, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prekės transportavimo metu.

10.9 Paaiškėjus aplinkybėms, jog prekė nėra sugedusi ir (ar) esant gedimams, kuriems nemokamas garantinis aptarnavimas netaikomas (plačiau žr. Šių Taisyklių 10.14 dalyje) visos išlaidos, susijusios su prekės transportavimu į serviso centrą ar pardavėjo ofisą, gedimo nustatymu bei remontu, Pirkėjas apmoka savo sąskaita.

10.10 Jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu negalima pašalinti, prekė keičiama arba grąžinami pinigai.

10.11 Garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti visus prekės komplektavimo priedus.

10.12 Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Pirkėjas grąžino tik dalį užsakymu įsigytų prekių, Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.

10.13 Garantija negalioja, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: (i) Pardavėjo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims; (ii) Gedimams, atsiradusiems netinkamai naudojant prekę; (iii) Buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas, yra požymių, kad prekę bandyta ardyti, jeigu prekė perdaryta arba taisyta ne www.gtvblast.lt ar gamintojo įgaliotame serviso centre; (iv) Esant mechaninių korpuso ar kitų dalių pažeidimų; (v) Prekė pažeista perkūnijos, gaisro, vandens, ar kitų stichijų, agresyvių medžiagų, skysčių ir pan.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS/ ATSISAKYMAS

11.1 Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus žemiau numatytas išimtis:

  11.1.1 Sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus/ užsakymą pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą

  11.1.2 Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

11.2 Prekių grąžinimo/ atsisakymo atveju Pirkėjas turi pateikti tinkamai užpildytą pavyzdinę prekės atsisakymo formą, kuri pasiekiama www.gtvblast.lt arba pateikti aiškų pareiškimą (el. paštu info@gtvblast.lt), kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti prekės (Pardavėjas visais atvejais rekomenduoja prieš grąžinant prekes susisiekti su www.gtvblast.lt atsakingu darbuotoju el. paštu: info@gtvblast.lt dėl prekės grąžinimo/ atsisakymo, kuris Pirkėjui padės visais susijusiais klausimais).

11.3 Grąžinamos prekės turi atitikti nurodytus reikalavimus: (i) Grąžinama prekė turi būti originalioje, nesuplėšytoje, tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo; (ii) Prekė turi būti Pirkėjo nenaudota ir nesugadinta; (iii) Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai); (iv) Grąžinama prekė turi būti pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija; (v) Jeigu kartu su preke buvo pristatyta dovana, grąžinant prekę, turite grąžinti ir dovaną; (vi) Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (sąskaitą), garantinį taloną (jei jis buvo išduotas); (vii) Grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame Pirkėjas gavo iš Pardavėjo (viii) Pirkėjas, grąžinamas prekes turi pristatyti (kurjeriu arba paštu) į www.gtvblast.lt pardavimo vietos centrą; (ix) Pirkėjas, grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų transportavimą iki Pardavėjo prekybos vietos salono.

11.4 Po to, kai Pardavėjas patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan., ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo Pardavėjui, Pardavėjas Pirkėjui grąžina visas Pirkėjo sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę.

11.5 Nekeičiamos ir negrąžinamos kokybiškos prekės, atvežtos ir parduotos pagal specialius užsakymus, kurios nebuvo iš anksto pagamintos bei pritaikytos konkrečiam Pirkėjo poreikiui (kaip tai apibrėžta šių Taisyklių 11.1 p.).

11.6 Pardavėjas, atliks grąžinimą, naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.

11.7 Prekių grąžinimo/ atsisakymo atveju, Pirkėjui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos (LR Civilinio kodekso 6.22811 str. 6 d.). Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.

11.8 Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas turėtų elgtis su preke ir ją apžiūrėti tik tokiu pačiu būdu, kaip jam būtų leista tą atlikti ,,fizinėje“ parduotuvėje. Pareiga įrodyti, jog neatliko daugiau nei būtina prekės apžiūrai, tenka Pirkėjui.

12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

12.1 Pirkėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – UAB „TG Technika“, įmonės kodas 300088786, PVM mokėtojo kodas LT100001487017, buveinės adresas Dubysos g. 11A, LT-47178 Kaunas, Lietuva, kontaktai: el. p. info@gtvblast.lt, tel. nr. +37061499744.

12.2 Pirkėjo pateikti asmens duomenis suprantami kaip duomenys apie vardą, pavardę, gyv. vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitos rekvizitus bei visa ką Duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 laiko asmens duomenimis.

12.3 Pirkėjo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.

12.4 Pirkėjo duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį.

12.5 Pirkėjo duomenų pateikimas Pardavėjui yra sutartyje numatytas reikalavimas. Pirkėjas privalo pateikti duomenis Pardavėjui tam, kad būtų sudaryta sutartis.

12.6 Pirkėjo pateikti asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 3 metus po sutarties sudarymo. Pirkėjui 3 metus nesilankant www.gtvblast.lt elektroninėje parduotuvėje ir neaktyvuojant paskyros, Pirkėjo asmens duomenys ištrinami.

12.7 Pardavėjas, užtikrina, kad Pirkėjo atskleisti asmens duomenys būtų prieinami tik tiems asmenims, kurie pagal darbo funkcijas turi turėti prieigą duomenų tvarkymo tikslais. Be to, Pardavėjas, užtikrina, kad asmenys, turintys leidimą tvarkyti asmens duomenis, yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo principo, arba teisės aktuose jiems yra numatyta atitinkama prievolė užtikrinti konfidencialumą.

12.8 Pardavėjas, užtikrina, kad prekių pardavimo ir administravimo proceso įgyvendinimo metu gautų asmens duomenų tvarkymas bus vykdomas tik Europos Sąjungos Valstybėje narėje arba kitoje Europos Ekonominėje Erdvėje esančioje valstybėje, arba valstybėje, kuri, Europos Komisijos sprendimu, užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį, arba kitaip atitinka (Reglamento Nr. 2016/679  44-45 str.).

12.9 Pirkėjas, patvirtindamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.gtvblast.lt, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad:

  12.9.1 Pardavėjas tvarkytų ir valdytų Pirkėjo asmens duomenis tinkamam užsakytų prekių pardavimo proceso įgyvendinimui;

  12.9.2 Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 ir LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis;

  12.9.3 Turi teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

  12.9.4 Taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, El. paštas ada@ada.lt).

12.10 Pirkėjas gali pasinaudoti aukščiau aprašytomis teisėmis, be kita ko, kreipiantis į Pardavėjo duomenų apsaugos pareigūną el. p. info@gtvblast.lt.

13. ATSAKOMYBĖ

13.1 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.gtvblast.lt.

13.2 Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.gtvblast.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.gtvblast.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.4 Pirkėjas, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą. Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią Pirkėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Pardavėjas neatlygintinai išnagrinėja Pirkėjo kreipimąsi ir, kai nesutinka su Pirkėjo reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikia Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Kai pardavėjas netenkina Pirkėjo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, Pardavėjo atsakyme yra pateikiama informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą.

14. RINKODARA

14.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.gtvblast.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

14.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti apie tai iš anksto pranešus www.gtvblast.lt. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1 Bet kokiai Sutarčiai/ užsakymui, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokume

15.2 Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles.

15.3 Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

15.4 Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

15.5 Pardavėjas šių Taisyklių numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.

15.6 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo www.gtvblast.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15.7 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.8 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.9 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.